Samenwerkingsovereenkomst Kleindiersportverenigingen A.S.S.C. De Wiekslag, De
Vriendenkring Eelde, Sportfokkers Roden, K.S.V. Vries, G&O Gieten e.o. en A.K.C. Assen
voor de Noord Drenthe Show.

Ondergetekenden, voorzitters, secretarissen en/of penningmeesters van de hierna genoemde
rechtspersonen:
a. A.S.S.C. De Wiekslag;
b. De Vriendenkring Eelde;
c. Sportfokkers Roden;
d. K.S.V. Vries;
e. G&O Gieten e.o.;
f. A.K.C. Assen;
verklaren, ieder namens het bestuur van de door hen vertegenwoordigde vereniging, het
volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen.
In deze overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:
a. deelnemers: de verenigingen die door middel van ondertekening aan deze overeenkomst
deelnemen;
b. diergroepen: dieren die door de Standaardcommissies van Kleindier Liefhebbers
Nederland (nader te noemen KLN) zijn ingedeeld bij de diverse groepen;
c. het bestuur: het tentoonstellingsbestuur, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze
overeenkomst;
d. aantal leden van een deelnemer:
voor de deelnemers genoemd onder a tot en met e: het aantal leden van de aangesloten
verenigingen;
e. standaardcommissie: de Standaardcommissies van KLN;
f. commissie: kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst.

Artikel 2. Doel.
1. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van de belangstelling voor de diverse
diergroepen.
2. Om dit doel te bereiken wordt jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd.
3. Bij de inschrijving van 200 dieren of minder zal bezien worden of de show door kan gaan.
4. Op deze show is het tentoonstellingsreglement van het faciliteiten bureau van KLN van
toepassing.

Artikel 3. Bestuur.
1. De organisatie van deze show wordt opgedragen aan een tentoonstellingsbestuur, bestaande
uit vertegenwoordigers van elke deelnemende vereniging. Het tentoonstellingsbestuur
wordt aangeduid met de naam Noord Drenthe Show (nader te noemen NDS). De NDS is
niet zelf een vereniging.                                                                                                                                                                                        2. Elke deelnemer wijst in principe uit zijn eigen vereniging één of meer vertegenwoordigers aan die zitting neemt in de NDS. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.                                                                                                                                   3. De NDS is een open show en ieder lid dat aangesloten is bij de KLN kan dieren inschrijven.                                                               4. De bestuursleden van de NDS leggen over hun handelen en over de besluiten van het bestuur verantwoording af aan de door hen vertegenwoordigende verenigingen.                                                                                                                                                          5. Het tentoonstellingsbestuur vergadert regelmatig voor en na de show, die in principe wordt gehouden op de laatste zaterdag in november of de 1e zaterdag in december.                                                                                                                                                       6. De werkelijk gemaakte onkosten door de bestuursleden kunnen worden vergoed.                                                                     Reiskosten kunnen worden gedeclareerd volgens het tarief dat door de KLN gebruikelijk is.

Artikel 4. Middelen.
1. De deelnemers leggen als startkapitaal elk een vast bedrag van € 5,00 voor elke houder van
een fokkerskaart in. De inleg wordt gevormd door Assen 3, Eelde 20, Roden 23, Vries 14
en Gieten 15 aan fokkerskaarten. In 2019 is A.K.C. Assen toegetreden met 20
fokkerskaarten.
2. Bij latere toetreding door een vereniging zal naast het vaste bedrag van € 5,00 voor elke
houder van een fokkerskaart een nader te bepalen als extra bijdrage worden gevraagd.
3. De deelnemende verenigingen zijn aansprakelijk voor eventuele financiële risico’s.
4. Jaarlijks wordt door de penningmeester vóór 1 april een financieel verslag opgesteld
van het afgelopen boekjaar.
5. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Kascontrolecommissie.
1. Het financieel verslag, genoemd in artikel 4, lid 3 wordt jaarlijks onderworpen aan een
kascontrole.
2. Jaarlijks wordt een commissie ingesteld die wordt belast met de kascontrole. De commissie
bestaat uit twee leden die niet zelf lid mogen zijn van het bestuur.
3. De leden van de commissie zijn het eerste jaar afkomstig uit de onder a en b genoemde
verenigingen en vervolgens in het volgorde waarin de deelnemers zijn vermeld.
4. De commissie brengt jaarlijks in beginsel op de jaarvergadering verslag uit van haar
werkzaamheden.
5. Het bestuur zendt een afschrift van het financieel verslag, vergezeld van het verslag van de
kascontrolecommissie, toe aan de deelnemende verenigingen.

Artikel 6. Vergaderingen
1. Tenminste twee maal per jaar worden vergaderingen van de deelnemende verenigingen
gehouden.                                                                                                                                                                                                             2. Het bestuur legt in de vergaderingen verantwoording af van het gevoerde beleid/beheer.

Artikel 7. Uittreding van deelnemers.
1. Bij tussentijdse terugtreding van een deelnemer heeft deze geen recht op terugbetaling van
de inleg of van een winstuitkering en blijft gedurende één jaar na de datum van
terugtreding naar rato van de inleg van leden met fokkerskaart (zie artikel 4, onder 1)
aansprakelijk voor eventuele financiële risico’s.

Artikel 8. Overige bepalingen.
1. Zes weken voor de jaarlijkse show wordt het vraagprogramma gemaild aan de
secretarissen van de deelnemende verenigingen. De secretarissen geven aan hun leden en hen die geen
e-mailadres hebben het vraagprogramma door.
2. De verenigingen wijzen jaarlijks minimaal 3 leden aan voor het opbouwen en afbreken van
de show. De namen van de leden worden 6 weken voor de datum van de show doorgegeven
aan de secretaris.

Artikel 9. Slotbepalingen.
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van
ondertekening door de laatste vereniging.
2. Bij ontbinding van deze overeenkomst wordt het kassaldo aan de deelnemers uitgekeerd
naar rato van hun actuele ledental met fokkerskaart en rekening houdend met het aantal
jaren dat wordt deelgenomen.
3. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2018 en gewijzigd in de vergadering van 9
april 2019.

W.J.G. Basoski (voorzitter)

B. Bolt ( Secretaris)